REGULAMIN: 

ORGANIZATOR:

Agencja Artystyczna "Sebi" Sebastian Białobrzeski 

TERMIN: 

29 kwietnia 2022 / piątek /

MIEJSCE:

Hala Sportowa

ul. Piotra Skargi 52

Lębork

PATRONAT:

Przedszkole nr 9 w Lęborku.

ZGŁOSZENIA :

DO 16 KWIETNIA 2022 ( sobota )

NA ADRES E-MAIL : bialobrzeski.dance@interia.pl

KONTAKT TEL: +48/502-770-000

Zgłoszenia bez wypełnienia i przesłania KARTY ZGŁOSZENIA nie będą przyjmowane

UWAGA ! 

KATEGORIA - TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO ( 11-13 LAT i 14+ LAT ) ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !

KATEGORIA - INNE FORMY SOLO ( 11-13 LAT ) ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !

KATEGORIE TANECZNE:

1. FREESTYLE DO 6 LAT ( PRZEDSZKOLAKI )

  mini formacje - muzyka własna - czas do 3:00

  formacje - muzyka własna - czas do 4:00

2. TANIEC WSPÓŁCZESNY

   solo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:45

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

3. TANIEC KLASYCZNY

   solo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:45

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

4. INNE FORMY - / Pozostałe formy nie ujęte w regulaminie /

   solo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:45

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

5. INSCENIZACJA TANECZNA ( bez solo i duo ) 

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 5:00

8. HIP HOP 
   solo DEBIUTY - do 10 lat ( tancerze trenujący krócej niż rok ) 

   solo - do 10 lat, 11-13 lat , 14+ lat  - muzyka organizatora - czas do 1:00 

    / eleiminacje grupowe, finały indywidualne /

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

Uwaga !

Ilość miejsc w kategoriach SOLO - inne formy i taniec współczesny będzie ograniczona ilościowo.

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wg załączonego wzoru drogą elektroniczną na adres: bialobrzeski.dance@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2022 ( sobota ).

Zgłoszenia bez wypełnienia i przesłania KARTY ZGŁOSZENIA nie będą przyjmowane !

Po przesłaniu karty zgłoszenia organizator napisze zwrotnego maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Wszyscy zgłoszeni i przyjęci na festiwal tancerze zostaną wpisani na listę startową dostępną na stronie festiwalu w okienku --> ZGŁOSZENI TANCERZE.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów, solistów lub duetów w danej kategorii tanecznej i wiekowej niektóre kategorie mogą być zamykane przed regulaminowym terminem zamknięcia wszystkich zgłoszeń. 

o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA:

W przypadku chęci otrzymania faktury należy w karcie zgłoszenia podać koniecznie dane do faktury.

Jeżeli faktura jest niepotrzebna, pozostawiamy puste miejsce przy danych do faktury.

Na jednej karcie zgłoszenia ( SOLO - DUETY ) można podać wielokrotność solistów i duetów.

Na jednej karcie zgłoszenia ( FORMACJE - MINI FORMACJE ) można podać kilka mini lub formacji przyporządkowując każdą z nich do danej kategorii tanecznej i wiekowej z podaniem liczby tancerzy bez podawania poszczególnych imion i nazwisk tancerzy oraz podaniem dokładnego czasu prezentacji. 

Konieczne jest także podanie numeru telefonu do kontaktu oraz miasta, które reprezentują tancerze.

OPŁATY: 

SOLO -  każda prezentacja - 45 zł

DUET -  każda prezentacja - 70 zł za duet

MINI FORMACJA - / 3 - 7 tancerzy / - 35 zł za każdego tancerza - każda prezentacja

FORMACJA - / od 8 tancerzy / - 35 zł za każdego tancerza - każda prezentacja

Wpłaty dokonać należy na konto organizatora dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.

AGENCJA ARTYSTYCZNA "SEBI"

bank millennium nr konta:

43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

z dopiskiem : opłata startowa i nazwa zespołu, solisty, duetu lub nr faktury.

W przypadku rezygnacji z festiwalu opłata startowa nie będzie zwracana.

W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w wyznaczonym terminie do 20 kwietnia 2022 zaksięgowanej na koncie organizatora uczestnik skreślony zostanie z list startowych.

Instytucje delegujące / szkoły tańca, ośrodki kultury, stowarzyszenia /  zgłaszające swoich tancerzy / solistów, duety, mini formacje lub formacje / dokonują JEDNEJ ZBIORCZEJ WPŁATY ! za wszystkich swoich tancerzy na konto organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych czy też losowych uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w dniu 20.04.2022 roku.

2. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu.

KATEGORIE WIEKOWE :

   do 6 lat ( 2016 i młodsi )

  do 10 lat  ( rocznik 2012  i młodsi ) 

  11-13  lat ( rocznik 2011 - 2009 )

  14+ lat ( rocznik 2008 i starsi )

UWAGA !  

Przy kwalifikacji wiekowej tancerza liczy się ROK URODZENIA a nie konkretna data.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii tanecznych i wiekowych w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W przypadku duetu decyduje rok urodzenia starszego z uczestników.

W mini formacjach i formacjach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 70% składu formacji lub mini formacji.

OCENA i NAGRODY:

Oceny SOLISTÓW, DUETÓW, MINI FORMACJI i FORMACJI

dokona JURY powołane przez organizatora. Organizator zapewnia:

- ZA ZAJĘCIE -  I, II, III miejsca dla SOLISTÓW i DUETÓW -  MEDALE, DYPLOMY.

- ZA ZAJĘCIE - I, II, III miejsca dla MINI FORMACJI i FORMACJI - PUCHARY, DYPLOMY. 

Oraz - jeżeli Jury uzna taki werdykt to: 

- ZA ZAJĘCIE - GRAND PRIX - FORMACJE - DUŻY PUCHAR, DYPLOM.

- ZA OSOBOWOŚĆ TANECZNĄ - SOLO - DYPLOM, MEDAL

  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania.

Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki plików muzycznych : PLIK mp3 

Pliki z utworami  mp3 powinny być na nośniku PENDRIVE.

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 5 dni przed imprezą.

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii tanecznych oraz wiekowych lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.

UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU W FORMIE VIDEO W CELACH PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU.

Biuro organizacyjne:

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: bialobrzeski.dance@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski  / +48 502-770-000 / 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: bialobrzeski.dance@interia.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

 

WIESIA FESTIWAL 2022 2.jpg